Графици

Графици за втори учебен срок

График за консултациите на учителите по предмети

График за дейностите по консултиране на родители и водене на училищна документация по паралелки

График за организацията и провеждането на часа за спортни дейности

График за провеждане на дежурство на учителите


График за консултациите на учителите по предмети

График за консултации по време на ОРЕС

График за дейностите по консултиране на родители и водене на училищна документация по паралелки

График за провеждане на класни работи

График на класни работи за I срок на учебната 2021/2022 г.

График на контролни  работи за I срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на дежурство на учителите

График за организацията и провеждането на часа за спортни дейности

График за провеждане на изпити за ученици на СФО, за учебната 2021/2022 г.