Графици

2023/2024 учебна година

Първи срок

График за провеждане на класни работи

График на класни работи за I срок на учебната 2023/2024 г.

График на контролни  работи за I срок на учебната 2023/2024 г.

График за консултациите на учителите по предмети

График за дейностите по консултиране на родители и водене на училищна документация по паралелки

График за провеждане на дежурство на учителите

График за организацията и провеждането на часа за спортни дейности


Графици за втори учебен срок

График за провеждане на дежурство на учителите

График за консултациите на учителите по предмети

График за дейностите по консултиране на родители и водене на училищна документация по паралелки

График за организацията и провеждането на часа за спортни дейности

График за провеждане на класни работи

График на класни работи за II срок на учебната 2023/2024 г.

График на контролни  работи за II срок на учебната 2023/2024 г.

График за консултации по време на ОРЕС

График за провеждане на изпити за ученици на СФО