Графици

2022/2023 учебна година

Първи срок

График за консултациите на учителите по предмети

График за дейностите по консултиране на родители и водене на училищна документация по паралелки


Графици за втори учебен срок

График за организацията и провеждането на часа за спортни дейности

График за провеждане на дежурство на учителите


График за консултации по време на ОРЕС

График за дейностите по консултиране на родители и водене на училищна документация по паралелки

График за провеждане на класни работи

График на класни работи за I срок на учебната 2021/2022 г.

График на контролни  работи за I срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на дежурство на учителите

График за организацията и провеждането на часа за спортни дейности

График за провеждане на изпити за ученици на СФО, за учебната 2021/2022 г.