Обучения

м. 07/2024

Тема на обучението:Създаване на общности и подкрепяща среда”  /извънучилищна квалификация /

Място на провеждане: КК „Пампорово“

Период на провеждане: 01-02.07.2024 г.

Начален час : 14.00 часа 

Брой кредити:1 / 8+8 академични часа продължителност /

Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД

Брой педагогически специалисти: 30


м. 02-04.2024

Тема на обучението: Създаване и реализиране на дигитални уроци по предметни области в ХГ „Св.св. Кирил и Методий“ за периода февруари-април 2024 година /вътрешноучилищна квалификация/

Място на провеждане: Актова зала на ХГ, каб.24, каб. 25 на ХГ
Период на провеждане: февруари- април 2024 г.

График за провеждане на дигитални уроци


м. 03/2024

Тема на обучението: Припомняне на НАРЕДБА № 15 на МОН ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ и НАРЕДБА№ 4 ОТ 20 АПРИЛ
2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА /вътрешноучилищна квалификация/
Място на провеждане: Актова зала на ХГ
Период на провеждане: 13.03.2024 г.
Начален час : 11.00 часа
Обучител: Директор на ХГ
Брой педагогически специалисти: 57


м. 01/2024

Тема на обучението: „Педагогическо взаимодействие в класната стая и извън нея“ / вътреучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн среда
Период на провеждане: 27.01.2024 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити:1 / 8+8 академични часа продължителност /
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 59


м. 12/2023
Тема на обучението: “Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния час.”
По проект BG05M2OP001-2.012 “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен растеж“ 2014-2020., Дейност 3.4
Място на провеждане: кк Боровец, хотел „Еуфория“
Период на провеждане: 09-10.12.2023 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити: 2 / 16+16 академични часа продължителност/
Наименование на обучителната организация: ORAK Инженеринг
Брой педагогически специалисти: 40


м. 10/2023

Тема на обучението: „Технологични подходи за качествено образование и повишаване на функционалната грамотност на учениците“ /извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн среда
Период на провеждане: 14.10.2023 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити:1 / 8+8 академични часа продължителност /
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 61


м.05/2023

Тема на обучението: „Практически задачи и казуси в съвременната реална среда-инструмент за качествено преподаване и учене“ / извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн среда
Период на провеждане: 25.05.2023 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити:1 / 8+8 академични часа продължителност /
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 59


м. 02/2023

Тема на обучението:„Мотивация и успех. Кариерно ориентиране и удовлетвореност от работата“ / извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн среда
Период на провеждане: 18.02.2023 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити: 1 / 8+8 академични часа продължителност /
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 57


м.12/2022 

Тема на обучението:„Техники за справяне с агресията и  стреса в училище. Наредба за приобщаващо образование и Закон за закрила на детето.“ / вътрешноучилищна квалификация/ 

Място на провеждане: ХГ /Актова зала / 

Период на провеждане:12.12.2022г. 

Начален час и краен час: 10.00 -12.00 ч. 

Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД

Брой педагогически специалисти: 61


м.11/2022 

Тема на обучението:„Добри практики при изучаване на природни науки в условията на ОРЕС“ / извънучилищна квалификация / 

Място на провеждане: Хотел КООП гр. Пловдив 

Период на провеждане:01.11.2022г. 

Начален час и краен час: 9.30 -15.30 ч. 

Наименование на обучителната организация:„Биологически факултет на ПУ „ П. Хилендарски“ 

Брой педагогически специалисти: 2 /учител по БЗО и учител по ХООС /


м.10/2022 

Тема на обучението:Работа с Word.Power Point и Excel /тренинг-обучение вътрешноучилищна квалификация/ 

Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане:19.10.2022г. 

Начален час и краен час: 09.00 -10.30 ч 

Наименование на обучителната организация/обучител: инж. Мария Грънчарова -преподавател по ИТ в ХГ 

Брой педагогически специалисти: 52


Тема на обучението:Споделяне на добри практики относно ПП в 11 и 12 клас / вътрешноучилищна квалификация/ 

Място на провеждане: ХГ

Период на провеждане:

10.10.2022 – Преподаватели по БЕЛ

11.10.2022 – История, География, Философия

13.10. 2022 – ЕКК Природни науки  

Начален час и краен час:11.00 -13.00ч.

Брой педагогически специалисти: 30


Тема на обучението:„Работа с родители“/ извънучилищна квалификация /

 Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане: 03.10.2022 

Начален час и краен час: 8.00-12.00 /4 акад. часа дистанционна форма уебинар / и 4 акад. часа дистанционно изпълнение на поставена задача и обратна връзка 

Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД

Брой педагогически специалисти: 57


м.09/2022 

Тема на обучението:“Промени в нормативната уредба в образованието“ Акцент Наредба 11 и Наредба 15 / извънучилищна квалификация / 

Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане: 10.09.2022г. 

Начален час и краен час: 09.00-17.00ч 

Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД

Брой педагогически специалисти: 60


м.06/2022 

Тема на обучението:“Ключовите компетентности като инструмент за личностно и социално развитие“ / извънучилищна квалификация / 

Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане: 25.06.2022г. 

Начален час и краен час: 09.00-17.00ч. 

Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД

Брой педагогически специалисти: 47


Тема на обучението:„Формиране на емоционална интелигентност при децата“ / извънучилищна квалификация / 

Място на провеждане: МКБППМН 

Период на провеждане: 23.06.2022г. 

Начален час: 09.00ч. 

Наименование на обучителната организация:МКБППМН 

Брой педагогически специалисти: 1


м.05/2022 

Тема на обучението:Обучение на учител от ХГ – докторант към ПУ по програма Go stryria  / извънучилищна квалификация / 

Място на провеждане: Грац, Австрия 

Период на провеждане:01.03-31.05.2022г. 

Наименование на обучителната организация: ПУ „П.Хилендарски“ 

Брой педагогически специалисти: 1


м.04/2022 

Тема на обучението: Обучение по математика относно ПП / извънучилищна квалификация / 

Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане:22.04.2022г. 

Начален час: 14.00ч. 

Наименование на обучителната организация: РУО Пловдив 

Брой педагогически специалисти: 3


м.03/2022 

Тема на обучението: „Европейско гражданско образование“/ извънучилищна квалификация / 

Място на провеждане:гр. Хисаря 

Период на провеждане: 19-21 .03.2022 г 

Брой педагогически специалисти: 3


м.02/2022 

Тема на обучението:“Инструментариум на съвременния учител“/ извънучилищна квалификация / 

Място на провеждане:онлайн 

Период на провеждане: 17.02.2022 

Начален час и краен час: 14.00-18.00 /4 акад. часа дистанционна форма обучение/  и 4 акад. часа дистанционно изпълнение на поставена задача и обратна връзка  

Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД

Брой педагогически специалисти: 53


м.11/2021 

Тема на обучението:“Долекарска помощ в училище „/ вътрешноучилищна квалификация / 

Място на провеждане:онлайн 

Период на провеждане: 27.11.2021 

Начален и краен час: 09.00-11.00ч. 

Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД

Брой педагогически специалисти: 60


Тема на обучението:„Запознаване с новостите в книжовните норми на БЕЛ“ / вътрешноучилищна квалификация / 

Място на провеждане:онлайн 

Период на провеждане: 03.11.2021 

Начален и краен час: 09.00 ч.-11.00 ч. 

Наименование на обучителната организация:В.Трайкова и Д.Стайковска -учители по БЕЛ 

Брой педагогически специалисти: 60


 

м.10/2021 

Тема на обучението : “Влез в устройствата на учениците с тема Българско Възраждане“/ извънучилищна квалификация / 

Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане: октомври 2021 

Наименование на обучителната организация:РУО Пловдив 

Брой педагогически специалисти: 2 /учители по история /


Тема на обучението:Работа с електронен дневник /ШКОЛО /-тренинг / вътрешноучилищна квалификация / 

Място на провеждане:ХГ /компютърен кабинет / 

Период на провеждане: 04.10.2021 

Начален и краен час: 14.00 ч.-16.00 ч. 

Наименование на обучителната организация:Здр. Ликов-системен администратор и зам.директор 

Брой педагогически специалисти: 31


м.09/2021 

Тема на обучението: „ Създаване на позитивна среда за повишаване на мотивацията и резултатността от работата на педагогическите специалисти“/ вътрешноучилищна квалификация / 

Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане: 30.09.2021 

Начален и краен час: 10.00 ч.-12.00 ч. 

Наименование на обучителната организация:Педагогически съветник и училищен психолог на ХГ 

Брой педагогически специалисти: 60


Тема на обучението: Обучение по химия за учители по химия относно ПП-11,12клас / извънучилищна квалификация /

 Място на провеждане: онлайн 

Период на провеждане: края на месец септември 

Начален и краен час: 10.00 ч. 

Наименование на обучителната организация: РУО Пловдив 

Брой педагогически специалисти: 2


Тема на обучението:  Изготвяне на годишните квалификационни планове на ЕКК и обсъждане на възможности за осъществяване на интердисциплинарност в отделните ЕКК / вътрешноучилищна квалификация / 

Място на провеждане: ХГ „Св.СВ. Кирил и Методий“ Пловдив 

Период на провеждане: 15.09 и 16.09.2021г. 

Начален и краен час: 12.00-14.00 и 11.00-13.00 

Брой педагогически специалисти: членовете на ЕКК