Проект „Образование за утрешния ден“

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

2021-2022 г.

клуб „Дигитални умения“, ръководител инж. Мария Грънчарова

2020-2021 г.

клуб „Дигитални умения“, ръководител Иван Кънчев

2019-2020 г.

клуб „Дигитални умения“, ръководител Иван Кънчев

клуб „Дигитални компетенции“, ръководител инж. Мария Грънчарова