Профил на купувача

Профил на купувача


Обява

Обява

Документация за участие обществена поръчка

Ремонтни работи – ХГ“ Св.Св.Кирил и Методиий“- ново крило

Представяне на участника

Декларация за запознаване с условията на процедурата

Декларация за съгласие, използване и обработване на лични данни

Образец 1 – Опис на представените документи, съдържащи се в офертата за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява

Образец 4 – Техническо предложение

Образец 5 – Ценово предложение

Образец 10 – Декларация за срок на валидност на офертата

Образец 11– Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Образец 12 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Образец 13 – Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Образец 14 – Декларация за липса на свързаност  с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП

Образец 15 -Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Договор

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения ще заседава на 17.12.2018 г. от 13.30 часа в счетоводството на гимназията.

Протокол за класиране на участниците


Обява

Обява

Документация за участие обществена поръчка

Ремонтни работи – ХГ“ Св.Св.Кирил и Методиий“-старо крило

Представяне на участника

Декларация за запознаване с условията на процедурата

Декларация за съгласие, използване и обработване на лични данни

Образец 1 – Опис на представените документи, съдържащи се в офертата за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява

Образец 4 – Техническо предложение

Образец 5 – Ценово предложение

Образец 10 – Декларация за срок на валидност на офертата

Образец 11– Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Образец 12 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Образец 13 – Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Образец 14 – Декларация за липса на свързаност  с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП

Образец 15 -Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Договор

Протокол за класиране на участницитеОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява

Представяне образец №1

Образец № 2

Образец №3

Проект на договор 2018 – Образец № 4

Техническо предложение № 5

Ценово предложение № 6

Образец 7- Декларация по ЗМИП

Декларация ЕЕДОП № 8

Декларация образец № 9

Методика за определяне на комплексна оценка

Договор


ПОКАНА

за участие в процедура за доставка на компютърна техника

по НП „ИКТ в училище“

Заповед

Документи за участие в процедура (образци)

Административни сведения

Ценова оферта

Декларация по член 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец)

Декларация по член 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец)

Декларация по член 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец)

Проект на договор

Техническо предложение

Профил на купувача

Покана

Административни сведения

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от Закона за обществените поръчки

Декларация за  спазване на действащите в страната нормативни изисквания за доставка на канцеларски материали и консумативи, литература, градински материали и консумативи и спортни материали

Описание

Оферта

Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойности, дати и получатели

Техническо предложение

Техническа спецификация

Ценово предложение

Приложение №1