Профил на купувача

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява

Представяне образец №1

Образец № 2

Образец №3

Проект на договор 2018 – Образец № 4

Техническо предложение № 5

Ценово предложение № 6

Образец 7- Декларация по ЗМИП

Декларация ЕЕДОП № 8

Декларация образец № 9

Методика за определяне на комплексна оценка

 


ПОКАНА

за участие в процедура за доставка на компютърна техника

по НП „ИКТ в училище“

Заповед

Документи за участие в процедура (образци)

Административни сведения

Ценова оферта

Декларация по член 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец)

Декларация по член 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец)

Декларация по член 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец)

Проект на договор

Техническо предложение

Профил на купувача

Покана

Административни сведения

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от Закона за обществените поръчки

Декларация за  спазване на действащите в страната нормативни изисквания за доставка на канцеларски материали и консумативи, литература, градински материали и консумативи и спортни материали

Описание

Оферта

Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойности, дати и получатели

Техническо предложение

Техническа спецификация

Ценово предложение

Приложение №1