Свободни места

Свободни места
клас паралелка Описание Брой места

8

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език за момиче

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до директора;

2. Копие на Свидетелството за завършено основно образование /двустранно/.

Документи се приемат и по елактронен път на е-mail: hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org в срок до 10.05.2022г. вкл. в рамките на работното време на канцеларията. Класирането ще се извърши на база Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование..

1